ทำเนียบผู้บริหาร

1

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2

นางสาวอณิรา  ธินนท์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3

 นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล - ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

4

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

5

นายสมคะเน  จริตงาม ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
นางอัจฉราพรรณ  ธโนทัย  เลขานุการกรม
เลขานุการกรม

6

นายวินัย เก่งสุวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีสากล)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี
-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ผู้ปกครองการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จังหวัดนนทบุรี
ผู้ปกครองการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จังหวัดนนทบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญฺิง)จังหวัดนนทบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญฺิง)จังหวัดนนทบุรี
ผูู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผูู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
นางสาวเกสรา สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  จังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น