นายสมคะเน จริตงาม

นายสมคะเน  จริตงาม ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
จันทร์, มกราคม 1, 2018