กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ความเป็นมาของกองทุน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน สํานักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุน สําหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการ ประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุนการดําเนินงานของ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วถึง และเป็นธรรม
พันธกิจ
  1. พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการศึกษาของคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ
  2. สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของกองทุนฯ
รูปแบบการให้บริการ
         1.การให้บริการกู้ยืมเงิน  เป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท

         2. การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เป็นตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2552

         3.ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ ลดภาระของสังคม และพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ของความเป็นมนุษย์
ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ส่วนภูมิภาค)

เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 2559
แบบฟอร์มกู้ยืมเงินรายบุคคล (พก.1/1)
แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 40,000 บาท
แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 60,000 บาท
แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริง ภายในวงเงิน 120,000 บาท

โบรชัวร์การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
คู่มือการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
คู่มือแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คู่มือการใช้ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการงานสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการสำหรับองค์กร