นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
ตำแหน่ง: 
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง