นางธนวรรณ สุขไพศาล

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น