นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงในการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  1. ข้อมูล /ข่าวสาร คำแนะนำ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหลากหลายที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง มิได้รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน ความ แน่นอน การเลือกใช้แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ตลอดจนความไว้วางใจในคำแนะนำ ความคิดเห็น และข้อเสนอ แนะ ที่ปรากฏเป็นวิจารณญาณ การตัดสินใจ และความไว้วางใจของผู้ใช้เพียงลำพัง
  2. เว็บไซต์ นี้อาจจะเชื่อมต่อและอ้างถึงแหล่งข้อมูลที่สาม การเชื่อมต่อดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุม ของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาสาระที่เชื่อมต่อ ตลอดจนการเชื่อมโยง ไปยัง แหล่งข้อมูลอื่น บริการเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เท่านั้น
  3. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีสิทธิในการเคลื่อนย้าย ลบ ถอดถอน ข้อมูล/ข้อความ/ จดหมาย/ประกาศ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ
  4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือ บุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆจากการใช้ข้อมูลไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิด จากความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การขาดความ ต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์
  5. กรณี ที่เกิดความเสียหายแก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อันเนื่องมาจากการ ดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใดๆ(รวมถึงค่าทนาย) ที่เกิดสืบเนื่องจาก การใช้เว็บไซต์ ของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งสิ้น
  6. ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ กระทำใดๆของผู้ใช้
  7. ถ้า หากผู้ใช้ไม่พอใจข้อมูลที่แสดง หรือไม่พอใจข้อตกลงที่ระบุไว้นี้ ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด เว้นแต่ผู้ใช้ จะระงับ การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ นี้แต่โดยฝ่ายเดียวเท่านั้น