นางวัชราพร ธวัชวะชุม

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่ง: 
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 1, 2016