ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( CIO)

1

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ที่ปรึกษาคณะทำงาน ฯ

2

นางสาวอณิรา  ธินนท์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( CIO)

3

นางอัจฉราพรรณ  ธโนทัย  เลขานุการกรม
เลขานุการกรม
นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
นายสมคะเน  จริตงาม ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน