ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสอาด

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 1, 2016