นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล

 นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล - ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง: 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ