เอกสารดาวน์โหลด

ประเภทบริการ: 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ และการออกบัตร การกําหนดสิทธิ์ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เอกสารประกอบ: