การลดหย่อนภาษีของผู้ดูแลคนพิการ

ประเภทบริการ: 
สิทธิการหักลดหย่อน
   ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายของผู้ดูแลคนพิการประจำปีภาษี 2558 นั้น ต้องเป็นผู้ดูแลตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปีภาษี 2558 กล่าวคือมีชื่อเป็นผู้ดูแลในบัตรระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษาประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 182) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขรวมทั้งจำนวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ในการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการหรือคนทุพพลภาพ

โทร 1161
อ่านรายละเอียด การลดหย่อนภาษีของผู้ดูแลคนพิการ กดที่นี่ 
แหล่งที่มา: 
กรมสรรพากร
ภาพประกอบ: 
รูปการลดหย่อนภาษีของผู้ดูแลคนพิการ