ขั้นตอนการบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

ประเภทบริการ: 
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ภาพประกอบ: 
รูปขั้นตอนการบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ