การสนับสนุนโครงการ

หลักเกณฑ์การสนับสนุนองค์กรและหน่วยงาน
การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2552
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 1. มีที่ทำการหรือสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคำขอไม่น้อยกว่าหกเดือน
 2. มีคณะกรรมการ บุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจำหรือมีที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 3. มีผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน
 4. มีระบบการบริหารงานและระบบการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
ในกรณีองค์กรภาคเอกชนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลให้มีองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคลรับรองผลงานเป็นหนังสือ ตามข้อ 3
แผนงานหรือโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของคณะกรรมการ กรณีโครงการที่จัดสรรวงเงินให้จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด
 2. มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน และมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 3. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ ในกรณีโครงการที่จัดสรรวงเงินให้จังหวัดต้องระบุรายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้วย
 4. มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการหรือมีหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านคนพิการเข้าร่วมบริหารจัดการหรือให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน
 5. เฉพาะหน่วยงานภาครัฐต้อง
  1. เป็นแผนงานหรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ หรือ
  2. เป็นโครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติได้ หรือ
  3. ได้รับการสนับสนุนแต่ไม่เพียงพอ
 6. เฉพาะองค์กรภาคเอกชนต้อง
  1. เป็นแผนงานหรือโครงการดำเนินงานมาแล้วโดยมีทุนหรือเงินสมทบอยู่บางส่วน หรือ
  2. เป็นแผนงานหรือโครงการใหม่และต้องไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและแหล่งทุนอื่นๆ หรือได้รับการสนับสนุนแต่ไม่เพียงพอ
การกำหนดลักษณะแผนงานหรือโครงการคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯอาจกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนดำเนินการเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ต่อคนพิการและประชาชนได้
แนวทางการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 1. ชื่อแผนงานหรือโครงการ ต้องมีความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจงโดยมีข้อบ่งชี้ถึงเนื้อหาสาระ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องต่างๆ เช่น การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 2. หลักการและเหตุผล ต้องเกี่ยวข้องและสะท้อนสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งปัญหาและมีความจำเป็นต้องทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน
 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
  1. มีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ และสามารถวัดผลและประเมินผลได้
  2. สอดคล้องกับชื่อโครงการที่เสนอ และสะท้อนการป้องกันแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ
 4. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
  1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
  3. มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
  4. ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลักษณะเดียวกันและดำเนินการในพื้นที่เดียวกันที่ได้รับอนุมัติแล้ว
  5. มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
 5. การกำหนดสถานที่ดำเนินงานโครงการ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
  1. เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรม
  2. ให้ระบุสถานที่ตั้งของโครงการที่ชัดเจน
  3. มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการ
  4. มีความสะดวก และประหยัด
 6. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
  1. ต้องมีการระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการภายในปีงบประมาณ ในกรณีมีแผนงานเกินกว่าหนึ่งปีให้เสนอภาพรวมมาประกอบการพิจารณาด้วย
  2. มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
  3. มีความสอดคล้องกับสภาพความพิการ
 7. วิธีการดำเนินงาน โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
  1. แสดงถึงรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างชัดเจน
  2. กิจกรรมที่ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ - ให้ระบุกิจกรรมโดยละเอียดว่าในโครงการจะดำเนินงานอย่างไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ - แนบกำหนดการดำเนินโครงการโดยละเอียดด้วย - กรณีเป็นการอบรม ให้แนบหลักสูตรและรายชื่อวิทยากรด้วย
 8. งบประมาณ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
  1. มีความสอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
  2. มีความสมเหตุสมผล ประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 9. ตัวชี้วัดโครงการ
  1. ตัวชี้วัดจะต้องบ่งชี้ถึงผลสัมฤทธิ์หรือระบุผลสำเร็จของงานภายหลังจากการดำเนินโครงการ
 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
  1. สามารถกำหนดผลที่เกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อมจากการดำเนินงานตามโครงการ
  2. สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 4 จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การยื่นเสนอโครงการ
โครงการมี 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และโครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด
 1. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งไม่ใช่โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด สามารถยื่นเสนอได้ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ หรือคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ก่อนที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับต่อไป
 2. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด สามารถยื่นเสนอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด เพื่อให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณา หากได้รับความเห็นชอบให้จังหวัดมีหนังสือแจ้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยแนบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดประกอบการพิจารณามาด้วยทุกครั้ง เพื่อสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติจักได้นำเสนอคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณา และนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับต่อไป
แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลโครงการ และส่งเงินคืนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 1. เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ต้องส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามรายการที่ได้รับอนุมัติ (กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้ใบสำคัญรับเงินหรือแบบ 5 แทน โดยที่ในใบสำคัญรับเงินหรือแบบ 5 ให้มีการลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินและรับรองสำเนาถูกต้อง ลายมือชื่อผู้รับเงินในใบสำคัญรับเงินหรือแบบ 5 ต้องตรงกับลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ทั้งนี้ไม่สามารถนำเงินที่สนับสนุนไปใช้ในหมวดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ขออนุมัติไว้ (อนุญาตให้ถัวจ่ายได้เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายที่อนุมัติ) และหากมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการจะต้องส่งเงินคืนกองทุนฯ พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการตามสัญญารับเงินอุดหนุนฯ
 2. กรณีโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯไปเรียบร้อยแล้วและต้องการจะคืนเงินเหลือจ่าย หรือคืนเงินทั้งหมดให้จ่ายคืนเป็นเช็คหรือเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี ดังนี้
  1. กรณีคืนเป็นเช็ค ให้สั่งจ่าย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. กรณีคืนโดยโอนเข้าบัญชี ให้โอนเข้า บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สะพานขาว ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 021-1-21045-5 เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ แล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาให้กองบริหารกองทุนฯ เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีต่อไป
 3. การรายงานผลการดำเนินโครงการให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินโครงการรายงานผลภายใน 30 วันหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้รายละเอียดครบถ้วนให้รายงานผลตามแบบฟอร์มรายงาน และหากในโครงการที่ได้รับอนุมัติมีค่าบันทึกภาพ ล้างอัดขยายภาพให้แนบภาพถ่ายประกอบการรายงานผลด้วย และหากในโครงการที่ได้รับอนุมัติมีค่าบันทึกวีดิโอให้แนบวีดิโอหรือดีวิดีประกอบการรายงานผลด้วย
 4. หากองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนโครงการมีความจำเป็นและประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญโครงการ อาทิ เปลี่ยนชื่อโครงการ / สถานที่จัดโครงการหรือระยะเวลาการดำเนินโครงการสามารถกระทำได้ โดยแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ทราบ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามข้อ 18 วรรค 2 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้
 5. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีระยะเวลาการดำเนินการภายในปีงบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน หากมิได้ดำเนินการต้องส่งเงินคืนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ