สรุปผลการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนฯ และผลการอนุมัติการขอรับการสนับสนุนโครงการ

ประจำเดือนเงินกู้(บาท)โครงการ(บาท)รวมทั้งสิ้น