วีดิโอ

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ภาพตัวอย่างรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
VTR วันคนพิการสากล 2559 คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งนยืน
VTR วันคนพิการสากล 2559 คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งนยืน
วีดีทัศน์งานวันคนพิการสากล2558
หน้าปกวีดีทัศน์งานวันคนพิการสากล2558
วีดิทัศน์งานวันคนพิการสากลปี2557
รูปตัวอย่าง วีดิทัศน์งานวันคนพิการสากล ปี 2557
VTR: วันคนพิการสากล
VTR: วันคนพิการสากล
วีดิทัศน์นำเสนอภารกิจสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
วีดิทัศน์นำเสนอภารกิจสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ