วีดิทัศน์นำเสนอภารกิจสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ