การขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ

วิธีการยื่นคำขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ
คนพิการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
2. เป็นคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตได้
3. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ
คนพิการที่ประสงค์จะยื่นคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ จะต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยรับคำขอ หรือหน่วยบริการในพื้นที่
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. แบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ (แบบ ผช.1) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบด้านล่าง)
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์หรือมีความพิการถึงขั้นที่ไม่สามารถยื่นคำขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
สถานที่ยื่นคำขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ
1. กรุงเทพมหานคร  ยื่นต่อศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
2. ต่างจังหวัด ยื่นต่อสำนักงานพัฒนาสังคมปละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือหน่วยบริการในพื้นที่ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

 
แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ