กฎกระทรวง พม.

ประเภทบริการ: 
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ พก.
เอกสารประกอบ: