แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้
     (1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ              
     (2) ทะเบียนบ้าน             
     (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
     (4) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่าจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560 ในอัตราเดือนละ 800 บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


 
ภาพประกอบ: 
รูปแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 
แหล่งที่มา: 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน