รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน2559

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน2559
ข้อมูล ณ วันที่  3 เดือนตุลาคม 2559

ภาพประกอบ: 
รูปรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยเดือนกันยายน2559
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ