การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการ ขอเชิญร่วมงาน การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือตามเว็บไซต์  http://dusithost.dusit.ac.th/~specialed/
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและวิชาการ สำนักนโยบายและวิชาการ