ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสมาคม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. 2557

ประเภท: 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสมาคม
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. 2557