กลุ่ม กฎหมายพก. จัดอบรมเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามเเผนการจัดการความรู้ เเผนที่ 1 ประจำปี 2556

วันที่/เวลา: 
อังคาร, มิถุนายน 4, 2013 (All day)
สถานที่: 
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) โดยกลุ่มกฎหมาย จัดอบรมการบังคับใช้กฎหมายตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ โดยมีการบรรยายเรื่องเจตนารมณ์และเหตุผลในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) การให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ การเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายของคนพิการในกระบวนการยุติธรรม สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เป็นต้น ในการจัดอบรมฯ ครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซักถามข้อสงสัยในเรื่องของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ พรบ.คนพิการ โดยผู้บรรยายจากลุ่มกฎหมายได้ตอบคำถามและแนะแนวความรู้เพิ่มเติม ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมนั้น มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของ พรบ.คนพิการฉบับปรับปรุงโดยจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการคนพิการได้ดียิ่งขึ้น
ภาพประกอบ: 
ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็น
บรรยากาศโดยรวมในที่ประชุม
บรรยากาศโดยรวมในที่ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม