เรื่อง การศึกษากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: 
9 มีนาคม 2017
                              แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีหน้าที่ เสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ สาระสาคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับนี้ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดหมู่: 
ทั่วไป