อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คนพิการมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Empowering Indepedent Living for Persons with Disabilities towards Inclusive Society)