ไม่ได้รับรหัสยืนยันทางอีเมลล์

ลงทะเบียนเสร็จแล้ว ระบบให้ยืนยันทางอีเมลล์ แต่ไม่ได้รับข้อความอะไรในอีเมลล์เลย ทำให้เข้ทระบบไม่ได้