เรื่องกำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ