หากต้องการขอเปลี่ยนผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ดูแลจำเป็นต้องไปทำเรื่องเปลี่ยนเองหรือไม่ สามารถให้ผู้อื่นไปดำเนินเรื่องได้หรือไม่