หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

หากต้องการเพิ่มผู้ดูแลคนพิการ อาศัยอยู่บ้านเดียวกันและทะเบียนบ้านเดียวกัน ต้องใช้หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการไหม