รายละเอียดความผิดปกติหรือความบกพร่อง ด้านต่างๆ ดูได้จากไหนคะ ทางด้านการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว จิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก

รายละเอียดความผิดปกติหรือความบกพร่อง ด้านต่างๆ ดูได้จากไหนคะ ทางด้านการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว จิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก