มูลนิธิ สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยเอกชน ถือเป็นสถานประกอบการ ตามพรบ. มั้ย