เอกสารชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2561

ประเภท : 
งานวิจัย
รายละเอียด/บทคัดย่อ: 
ชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ พื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการข้อมูลมาตรฐานคุณภาพชีวิต เพื่อการวางแผนคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2561
ภาพประกอบ: 
เอกสารชุดความรู้มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
อังคาร, 29. มกราคม 2019
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล