คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 12. พฤศจิกายน 2018