คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พุธ, 11. มกราคม 2017