คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 12. พฤศจิกายน 2018