คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนโยบาย แผนงาน และมาตรการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, 28. เมษายน 2016