คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, 28. เมษายน 2016