คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 12. พฤศจิกายน 2018