คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงและเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 12. พฤศจิกายน 2018