คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พุธ, 23. มีนาคม 2016