คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งชุมชนแห่งการทำงานของคนพิการและการจ้างงานคนพิการในชุมชน

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พุธ, 23. มีนาคม 2016