คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบาย แผนงาน และมาตรการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, 4. มกราคม 2018