คำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งชุมชนแห่งการทำงานของคนพิการและการจ้างงานคนพิการในชุมชน

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, 19. มกราคม 2017