คำสั่งคณะกรรมการที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งชุมชนแห่งการทำงานของคนพิการและการจ้างงานคนพิการในชุมชน เพิ่มเติม

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 4. กันยายน 2017