คำสั่งคณะกรรมการที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวืตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
จันทร์, 4. กันยายน 2017