คำสั่งกระทรวง พม. ที่ ๑๕๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตสื่อเพื่อให้คนพิการเข้าถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
เอกสารประกอบ: 
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
พุธ, 25. มกราคม 2017