การสังเคราะห์งานวิจัย ด้านการพัฒนาสังคมเเละความมั่งคงของมนุษย์ ระหว่างปี 2546-2552