โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน