ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างโครงการจ้างเอกชนในการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการฯ